Office

Person in Charge

Office Line

E-mail

Dean’s Office

He Kanglin

0516-83592826

hekang4787@hotmail.com

Party Secretary’s Office

Zhang Zhengkang

0516-83592817

zhangzk@cumt.edu.cn

Deputy Dean’s Office

Zhang Qingchun

0516-83592820

qchzh@cumt.edu.cn

Programs Management Office

Shen Jinshu

0516-83592819

shjsh@cumt.edu.cn

Teaching Affairs Office

Meng Lei

0516-83592816

menglei@cumt.edu.cn

Students Affairs Office

Liu Yingyu

0516-83592812

liuyingyu@cumt.edu.cn

General Affairs Office

(International

Students Affairs Office)


You Shi

0516-83592818

youshi@cumt.edu.cn


Fax: 0086 516 83592007