Introduction of faculties

The publisher:助理Release time:2014-12-30Browse the number:245

Professor

DING Sanqing

WANG Chao

WANG Zengguo

YIN Baohua

BIAN Heping

LI Jinqi

CHI Zhongjun

ZHANG Tianxue

ZHANG Xiaohu

ZHANG Changli

ZOU Fangming

LUO Xiaoquan

DUAN Xining

JIAO Jinbo

XUE Yi

 

 

 

 

 

Associate

Professor

DING Rong

YU Yanping

WANG Yafen

NIU Junmei

GAN Yongzong

CONG Zhanxiu

LI Shaowei

JIANG Hong

TANG Haiyan

WU Hong

ZHOU Yan

ZHAO Rukun

NAN Puzhao

CAO Hongjun

YAN Guohua

LIANG Qingting

CHENG Zhibo

XUE Shaobin

 

Lecture

WAN Nina

WANG Qi

WANG Shen

QI Guang

LIU Wei

LIU Kaimiao

TANG Cheng

HE Dan

CHEN Haoxun

ZHANG Shiliang

ZHANG Xuetao

ZHANG Jianying

HU Ketao

NIE Jiyong

CHENG Huimin

 

 

              Teachers' Contact Information, School of Marxism
 NameAcademic TitleE-mailOffice PhoneFax
1Ding SanqingProf.dsq62@cumt.edu.cn8359038083590385
2Wang ChaoProf.wangchao@cumt.edu.cn8359146983591468
3Wang ZengguoResearcherzgwang@cumt.edu.cn8359001083590070
4Yin BaohuaProf.baohuayin@sina.com 83591468
5Bian HepingProf.cllpbhp@cumt.edu.cn8359140383591406
6Li JinqiProf.xzljq@163.com83885569 
7Chi ZhongjunProf.zjchi@cumt.edu.cn8359140183591406
8Zhang TianxueProf.zhangtx@cumt.edu.cn 83591406
9Zhang XiaohuProf.zhangxiaohu66001@sina.com 83591406
10Zhang ChangliProf.kdzcl@163.com 83591468
11Zou FangmingProf.fmzou@cumt.edu.cn8359008283590070
12Luo XiaoquanProf.xiaoquanl9463@sina.com 83591406
13Duan XiningProf.xxduan@163.com8359149683591468
14Jiao JinboProf.jiaocumt@126.com 83591406
15Xue YiProf.xueyi1954@aliyun.com  
16Ding RongAssociate Prof.bright501@sina.com 83591406
17Yu YanpingAssociate Prof.ypyu@sina.com 83591406
18Wang YafenAssociate Prof.wyaf1963@163.com 83591406
19Niu JunmeiAssociate Prof.niujunmei1981@126.com 83591406
20Gan YongzongAssociate Prof.gyz1158100@sina.com 83591406
21Cong ZhanxiuAssociate Prof.zhxcong@gmail.com 83591406
22Li ShaoweiAssociate Prof.lswkevin@163.com 83591406
23Jiang HongAssociate Prof.jianghong3549@sohu.com 83591406
24Tang HaiyanAssociate Prof.thykd@163.com 83591406
25Wu HongAssociate Prof.wuhongcumt@163.com 83591406
26Zhou YanAssociate Prof.zhouyan339@126.com 83591406
27Zhao RukunAssociate Prof.zhaoyk66@sina.com 83591406
28Nan PuzhaoAssociate Prof.npz6585@126.com 83591406
29Cao HongjunAssociate Prof.whalecao@163.com 83591406
30Yan GuohuaAssociate Prof.guohuayan@163.com 83591406
31Liang QingtingAssociate Prof.liangqingting@126.com 83591406
32Cheng ZhiboAssociate Prof.zhibocheng@163.com 83591406
33Xue ShaobinAssociate Prof.xuecumt@sina.com 83591406
34Wan NinaLecturernana904@163.com 83591406
35Wang QiLecturerwangqifuyang@163.com 83591406
36Wang ShenLectureryichengwang921@163.com 83591406
37Qi GuangLecturerqiguanglink@126.com 83591406
38Liu WeiLecturerliuwei0828@sohu.com 83591406
39Liu KaimiaoLecturerwater3-1@126.com 83591406
40Tang ChengLecturertangcheng80@cumt.edu.cn 83591406
41He DanLecturerluoshuiweilan@163.com 83591406
42Chen HaoxunLecturerchxnd@163.com 83591406
43Zhang ShiliangLecturershiliangzhang@126.com 83591406
44Zhang XuetaoLecturerred_hero@sina.com 83591406
45Zhang JianyingLecturerzjy_0806@126.com 83591406
46Hu KetaoLecturerhktxx@163.com 83591406
47Nie JiyongLecturerniejiyong@163.com 83591406
48Cheng HuiminLecturerchmin2000@126.com 83591406