Introduction of Teaching Faculities

The publisher:助理Release time:2014-08-23Browse the number:343

Professors:

Ge Shirong, Qiang Yinhuai, Sun Zhi, Jiang Li, Zhu Yabo, Ying Pengzhan, Zhang Dekun, Cao Xichuan, ShenChengjin, Ou Xuemei, Wang Qingliang, Liu Jinlong, Feng Peizhong


Associate professors and senior engineers:

Zhang Yafei, Zhong Yaodong, Wang Wenyin, Zhuang Quanchao, Wang Peng, Teng Shuhua, Zhang Xuping, Liu Hongtao, Shi Liyue, Luo Yong, Wei Fuxiang, Guo Litong, Cui Yongli, Wang Yanqing, Sui Yanwei, Xu Cheng, Xu Leihua, Zhang Hanzhuo, Zhang Shenghui, Chen Zheng, Wang Xiaohong, Gu Xiuquan, Tao Xueyu, Fan Heliang


Lecturers:

Pan Yecai, Zhao Yulong, Kang Xueqin, Gu Yongqin, Zhan Zhenzhen, Chen Hui, Ji Zhe, Ren Yaojian, Liu Zhangsheng, Xu Jie, Fan Yu, Liu Jinan, Tao Qing, Qi Jianwei, Xing Zheng, Ju Zhicheng, Qi Jiqiu, Qiao Jianghong, Huang Fei, Yin Shibin